Hvad er en andelslejlighed?

28. april 2017 | Skrevet af: Leonora Jensen
Hvad er en andelslejlighed?

Søg andelsboliger i hele Danmark

I Andelsboliger.dk bliver vi ofte, af vores brugere, spurgt om ”Hvad er en andelslejlighed” og mange bruger betegnelsen ”at købe” en andelslejlighed, men reelt køber du ikke noget. Du får derimod overdraget en andel af den pågældende andelsboligforenings formue mod betaling af andelens værdi. Ved overdragelse af andelen får du også det, der kaldes for ”ekslusiv brugsret” som kort sagt betyder, at du får brugsret i en specifik bolig i foreningen. Du ejer altså ikke din andelslejlighed fuldstændigt, som ved køb af en ejerbolig – en andelslejlighed adskiller sig også fra en lejebolig, da du som lejer ikke ejer noget.

Som hovedregel er det andelsboligforeningen, der afgør prisen på andelslejligheden – den såkaldte maksimalpris. Maksimalprisen fastsættes som værdien af andelen i foreningens formue tillagt værdien af de forbedringer, der er gennemført i andelslejligheden. Mange forstår maksimalprisen, som den pris en andelslejlighed skal sælges til, hvilket ikke nødvendigvis er rigtigt. Maksimalprisen er udelukkende et loft for, hvad andelslejligheden ifølge loven må sælges til. Ifølge andelsboligloven må prisen på andelslejligheden fastsættes under maksimalprisen. Sælgeren kan altså ikke frit fastsætte prisen på sin andelslejlighed. Læs også om: ” hvordan sælger man sin andelslejlighed”.

Når man skal beregne maksimalværdien på den enkelte andel, kigges der ifølge Andelsboligloven på ét af følgende tre metoder:

  • Anskaffelsesprisen

Denne metode er baseret på den pris, som ejendommen kostede ved opførelsen af andelsboligforeningen. Ofte er det de andelsboligforeninger, der har en ejendom, hvor prisen er højere end ejendomsvurderingen, som gør brug af denne metode.

  • Den kontante handelsværdi/valuarvurdering

Ejendommens værdi bliver fastsat, som om den var en udlejningsejendom. Kun valuarer (særligt uddannede ejendomsmæglere) må foretage denne vurdering. En valuarvurdering må ikke være mere end 18 mdr. gammel ellers skal der foretages en ny vurdering. Andelsboligforeningen skal selv betale salæret til ejendomsmægleren, der foretager vurderingen.

  • Den offentlige ejendomsvurdering

Den offentlige ejendomsvurdering udarbejdes af Told og Skat. Vurderingen er baseret på støttede og ikke støttede andelsboliger samt forskellige retningslinier på forskellige tidspunkter.

Læs mere om forskellen på støttede andelsboliger og ikke-støttede andelsboliger her: ”Hvad er en andelsbolig”.